PAKET USLUGA ZA MLADE – FOKUS GRUPA SA MLADIMA

Istraživački proces u okviru “Paketa usluga za mlade – Za uspešnu tranziciju iz obrazovanja u svet rada”, nastavljen je realizacijom fokus grupa, koje partnerske organizacije na ovom projektu, Edukativni centar Kruševac i niški PROAKTIV, organizuju sa ciljem utvrđivanja stanja i perspektiva koje imaju mladi za razvoj karijere, zapošljivost i zapošljavanje na nivou lokalnih zajednica, u Rasinskom i Nišavskom okrugu, a u kontekstu evropskih integracija Srbije.

Edukativni centar – Kruševac je 03. avgusta organizovao fokus grupu sa predstavnicima mladih, iz lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu. Razgovor se odnosio na to kako mladi vide svoj položaj i perspektive za obrazovanje, razvoj karijere i zapošljavanje na nivou njihovih lokalnih zajednica, postojeće javne politike, prakse i mere podrške koje se odnose na mlade i zapošljavanje. Poseban set pitanja i diskusija je bila posvećena pitanjima približavanja procesa integracija Srbije mladima, kao i šta to konkretno znači za poboljšanje položaja i perspektiva mladih. Kroz diskusiju tokom fokus grupe, učesnici su imali priliku da iznesu svoje stavove, mišljenja i iskustva koja se odnose na položaj mladih, njihov karijerni razvoj, jačanje zapošljivosti i zapošljavanje u lokalnim sredinama iz kojih dolaze.

Fokus grupama je prethodilo mapiranje lokalnih dokumenata i relevantnih aktera, za četiri tematske oblasti: Karijerno vođenje i savetovanje; Obuke i praktične veštine zapošljavanja – samozapošljavanje; EU paket garancija za mlade; Rodna ravnopravnost, mladi i zapošljavanje. Partnerske organizacije na ovom projektu, istraživanje sprovode sa ciljem prikupljanja informacija, neophodnih za izradu predloga praktičnih politika za unapređivanje položaja i perspektiva mladih na nivou lokalnih zajednica, a kroz programe i mere podrške da razvijaju svoju karijeru, unapređuju zapošljivost i zapošljavanje.

Rad Edukativnog centra Kruševac podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.