Lokalna inicijativa u Kruševcu – Gradovi spremni za klimatske promene

Projekat „Gradovi spremni za klimatske promene“ sprovodi mreža organizacija „Zelena stolica“. U okviru projektnih aktivnosti formirani su zagovarački timovi u Kruševcu, Pirotu, Subotici, Sremskoj Mitrovici i Požegi. Ovi timovi su prošli obuku iz javnog zagovaranja, a uz pomoć urađene analize predložene su mere za prilagođavanje klimatskim promenama u gradu Kruševcu.

Lokalna inicijativa zasnovana je na rezultatima analize lokalnih javnih politika u Kruševcu koju je sprovela Mreža “Zelena stolica”. Mapirani Lokalni program zaštite životne sredine 2015 – 2024. kao jedan od specifičnih ciljeva (7.5.5) postavlja zaštitu vazduha (precizirajući indikatore). Kada je reč o ispitivanju koncentracije zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Kruševca, Edukativni centar – Kruševac (koordinira lokalnim zagovaračkim timom) koncipirao je set preporuka sa fokusom na merenja suspendovanih čestica (PM 10 i PM 2.5) u vazduhu, koji je predat Gradskoj upravi, 1. decembra 2023. godine.

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, od decembra 2022, sprovodi merenje koncentracije suspendovanih čestica PM 10 i PM 2.5 u Kruševcu. Iako su izveštaji o ispitivanju javno dostupni na internet stranici Grada Kruševca, imajući u vidu negativni uticaj povećanih koncentracija PM 10 I PM 2.5 u vazduhu na zdravlje ljudi i životnu sredinu (taloženje), potrebno je omogućiti:

  • Dostupnije podatke i jednostavnije informisanje građana i građanki Kruševca o povećanim koncentracijama suspendovanih čestica PM 10 i PM 2.5, u realnom vremenu (sredstva javnog informisanja – TV, radio, portali; naslovna strana internet prezentacije Grada – baner sa linkom na ažurirane podatke).

S obzirom da se u prethodnom periodu merenje koncentracije suspendovanih čestica (PM 10 i PM 2.5) na teritoriji Kruševca sprovodilo na jednom mernom mestu – park Kosturnica, zbog dobijanja relevantnijih podataka ispitivanja, razmotriti:

  • Uspostavljanje još jednog mernog mesta za ispitivanje koncentracija PM 10 i PM 2.5 čestica (predlog – industrijska zona).

Inicijativa je podneta u okviru projekta „Gradovi spremni za klimatske promene“ koji je deo EKO-SISTEM programa podrške reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.

Odgovor iz Službe za zaštitu životne sredine GU Kruševac, na lokalnu inicijativu, stigao je poštom na adresu Edukativnog centra – Kruševac.

Pročitajte kompletan tekst lokalne inicijative, kao i dostavljeni odgovor.