Institucionalna podrška za ECK u okviru ACT projekta

Edukativni centar – Kruševac,  jedna je od 30 podržanih organizacija građanskog društva (OGD), u sklopu institucionalne podrške OGD u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

U narednom dvogodišnjem periodu, uz institucionalnu podršku, Edukativni centar – Kruševac će nastaviti da razvija svoju osnovnu, aktivističku orijentaciju povećavanja moći i uticaja građana na kreiranje, sprovođenje i praćenje javnih politika i praksi. Glavna ciljna grupa i saradnici su svi građani i celokupna lokalna javnost, a u odnosu na specifične inicijative, targetiramo određene podgrupe (mladi, žene, civini sektor, ranjive grupe, donosioci odluka, institucije, mediji, stručna javnost). Tokom institucionalne podrške planirano je jačanje organizacijskih kapaciteta (programski, ljudski, tehnički i finansijski).

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizuje se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.

Изборник