Edukativni centar Kruševac (ECK) je osnovan u julu 2000. a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina.

 

Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva, putem doživotnog neformalnog obrazovanja i podrške aktivnom građanskom angažovanju.

 

Ciljevi ECK su:

  • Razvoj omladinske politike i unapređivanje položaja mladih u društvu;
  • Unapređivanje položaja osetljivih grupa;
  • Razvoj lokalne zajednice, podsticanje građanskog aktivizma i unapređivanje međusektorske saradnje;
  • Razvoj civilnog društva i demokratije u Srbiji;
  • Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i poštovanje različitosti;
  • Podrška procesu Evropskih integracija u primeni evropskih standarda u svim oblastima društvenog života;

U ispunjavanju ovih ciljeva, ECK promoviše interese svih građana Srbije, bez obzira njihov socio-ekonomski status, pol, rasu, etničku i kulturološku pripadnost, politička i verska uverenja, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili bilo koji drugi oblik različitosti.

 

ECK je svojim aktivnostima usmeren na dve prioritetne oblasti delovanja:

– Primena celoživotnog neformalnog obrazovanja građana u oblasti demokratije, civilnog društva, ljudskih prava, poštovanja različitosti, kulture mira i nenasilja

– Podrška aktivnom učešću mladih u društvenom životu zajednice

Aktivnosti ECK u radu sa mladima su prevashodno usmerene na osnaživanje mladih da budu aktivni u svojoj zajednici, kroz neformalno obrazovanje, umrežavanje, javno zastupanje i prikljućivanje evropskim inicijativama.

 

Iskustvo – ECK ima višegodišnje relevantno iskustvo u realizaciji omladinskih projekata i akcija na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou – realizovano je više od 80 projekata sa mladima na lokalnom nivou i 12 internacionalnih omladinskih volonterskih kampova. ECK je organizovao ili učestvovao na 25 međunarodnih omladinskih razmena i pokrenuo ili učestvovao u više projekata na nacionalnom nivou, koji su se bavili omladinskom politikom i aktivnom participacijom mladih. Od 2006. godine, ECK je akreditovana organizacija za Evropski volonterski servis (organizacija koja može da šalje članove na dugoročno volontiranje u inostranstvo, koordinira razmenama, kao id a ugosti strane volontere), a u periodu od 2008. do 2013. godine, ECK deluje kao Kontakt tačka za Srbiju, u okviru programa Evropske Komisije – Mladi u akciji. U okviru Evropskog volonterskog servisa, do sada je u ECK-u bilo angažovano 14 stranih volontera. Partneri smo lokalnoj samoupravi u izradi i implementaciji strateških dokumenata i akcionih planova (Lokalni akcioni plan za mlade, Lokalni plan akcije za decu, Strategija reforme socijalne zaštite, Strategija lokalnog održivog razvoja grada Kruševca), a aktvivno sarađujemo i sa drugim NVO iz Srbije, kao i sa ministarstvima RS. Sa Kancelarijom (od 2017. Ministarstvo) za evropske integracije Vlade RS, 2006. godine potpisali smo Memorandum o saradnji u procesu evropskog pridruživanja Srbije. Jedna smo od organizacija osnivača koalicije „Svi različiti – svi ravnopravni“, kampanje pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. ECK je jedna od šest organizacija – osnivačica Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR). Članica smo Mreže omladinskih organizacija jugoistočne Evrope (SEEYN) koju čini 18 omladinskih NVO iz regiona jugoistočne Evrope. U okviru ove mreže, u proteklih deset godina, realizujemo partnerske projekte iz oblasti neformalnog obrazovanja mladih, volonterizma, unapređenja informisanja i podsticanja mobilnosti mladih.