Edukativni centar Kruševac – Kuća građanskog aktivizma

Promocija i razvoj civilnog društva, putem doživotnog neformalnog obrazovanja i podrške aktivnom građanskom angažovanju – misija je Edukativnog centra – Kruševac (ECK). U 2020. godini, ECK je započeo rekonstrukciju i opremanje nekretnine u Kruševcu, sa namerom da pokrene Kuću građanskog aktivizma. U okviru ovog objekta, planirano je adaptiranje i opremanje prostora Resurs centra za građane, formalne i neformalne organizacije, grupe i inicijative. Svakodnevno će ovaj prostor i oprema biti dostupni za pružanje informativne, savetodavne i praktične podrške, kao i za organizovanje aktivnosti, događaja i akcija organizovanih građana.

Edukativni centar – Kruševac,  jedna je od 30 podržanih organizacija građanskog društva (OGD), u sklopu institucionalne podrške OGD u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. ACTprojekat čine 3 stuba: 1. grantovi; 2. izgradnja i jačanje kapaciteta; 3. jačanje uporišta u zajednici. Prva faza projekta realizuje se od 1. oktobra 2019. godine do 30. septembra 2023. godine.